SPEED DOME & PTZ CAMERAS

กล้องที่สามารถหมุนส่ายและซูมภาพ ตามความต้องการเพื่อการตรวจตราลาดตระเวนไปทุกมุม มีทั้งที่ติดตั้งภายในอาคาร และ ภายนอกอาคารได้ อัตราการซูมภาพมีหลากหลายระยะ หลากหลายความคมชัด

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)