MADLY | TRULY | DEEPLY

We madly work and play in new technology

เราเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ทุกๆคนทุกๆสิ่งจะเชื่อมต่อถึงกันได้จริงๆ NVK เป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยบุคคลากร ที่มีความคลั่งใคล้ในโลกของเทคโนโลยี พวกเรารู้สึกสนุกตื่นเต้นเสมอ กับการได้เรียนรู้ ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา การได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความซับซ้อน ยิ่งสร้างความท้าทายให้กับชีวิตการทำงานของพวกเรา พวกเราภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนทุกสิ่งเชื่อมต่อ ถึงกันได้จริงๆ

We truly honor business Value-Chain

ความสำเร็จของลูกค้า คือเป้าหมายในการทำงานที่สำคัญของพวกเรา และเราจะยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจกับลูกค้าและพันธมิตรด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา และจะไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคมต่อไป

We deeply study and share Knowledge

พวกเราจะมุ่งมั่นเรียนรู้ ให้รู้ลึก รู้จริง และนำมาประยุกต์ใช้ได้ และยินดียิ่ง ที่จะได้แบ่งปันความรู้เหล่านั้นต่อไป

OUR ARCHIVEMENTS

 

NVK ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับโครงการระดับประเทศจำนวนมาก รวมไปถึงระบบ Smart Campus, Smart Parking, Smart Office, Smart Factory และ Smart City 

โดย NVK สามารถประสานความชำนาญในหลายๆด้านตั้งแต่ Computer Networks, IOT, Programming และ AI จนสามารถตอบสนองนโยบาย Digital Transformation ขององค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ครอบคลุมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้

 

นโยบาย

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยสร้างให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

อ่านรายละเอียดมาตรการและข้อปฏิบัติ