• เรียน       ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน

 

บริษัท เอ็น. วี. เค. อินเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา  ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงนโยบายและเงื่อนไขการรับประกันของสินค้าประเภทต่างๆภายใต้การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

1. การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีที่มีการประกาศยกเลิกสายการผลิต (EOL) ของอุปกรณ์ในแต่ละรุ่น บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าต่อจากวันที่ ประกาศยกเลิกการผลิตไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี สามารถเช็คได้ที่ https://www.nvk.co.th/products/brand/engenius/discontinued-product

 

2. สินค้า Clearance Stock ไม่มีการรับประกันตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้

 

3. การรับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติ ตามคู่มือการใช้งานอย่างถูกต้องเท่านั้น ทาง NVK ไม่รับประกันสินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การแกะ, เปิด การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้าจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไหล่เอง

***กรณีสินค้าที่จัดส่ง มีเหตุชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต และไม่เป็นไปตามมาตราฐานการรับประกันของผู้ผลิตนั้น ๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าว 7 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการบริการการรับประกันดังกล่าว หากความชำรุดบกพร่องดังกล่าว เกิดจากการใช้งาน ผิดประเภท

 

4. ช่องทางการรับประกันสินค้า

  • ติดต่อด้วยตนเองที่ บริษัท เอ็น. วี. เค. อินเตอร์จำกัด 
  • ผ่านช่องทาง dealer หน้าร้านที่ท่านซื้อ
  • เขียนรายละเอียด อาการเสียให้ชัดเจน พร้อมชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ ส่งมาที่ ฝ่ายเคลมสินค้า บริษัท เอ็น. วี. เค. อินเตอร์จำกัด 1/5 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

 

5. ระยะเวลาในการซ่อมแซมและทดสอบอุปกรณ์

  • กรณีลูกค้าเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่บริษัท พบอาการเสียและอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สามารถรอรับสินค้าซ่อม หรือเปลี่ยนได้เลย
  • กรณีลูกค้าเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่บริษัท ไม่พบอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้ง ทางบริษัทใช้ระยะเวลาในการทดสอบ พร้อมทั้งแจ้งปัญหา หรือเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
  • กรณีลูกค้าส่งทางไปรษณีย์ การทดสอบ และเปลี่ยนคืนสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันภายใน 7 วันทำการ ไม่เสียค่าขนส่ง

 

หมายเหตุ :

  • การเคลมสินค้าต้องนำตัวสินค้า และอุปกรณ์จ่ายไฟมาด้วยทุกครั้ง
  • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันสินค้า
  • กรุณาระบุอาการเสียให้ชัดเจน และข้อมูลในการติดต่อกลับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 2940 2070 # 3

 

>>>ดาวน์โหลดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในรูปแบบเอกสาร<<<