นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

โพสเมื่อ 05/10/2022 14:37 | อัพเดท 21/10/2022 15:50

Anti CORRUPTION Policy Banner

บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ครอบคลุมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้

นโยบาย

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยสร้างให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คํานิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น หมายถึง การละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยการให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ข้อมูลความลับ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

มาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้กระทําการคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผิดต่อนโยบายและมาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กับนโยบายและมาตรการปฏิบัตินี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้
 3. การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง กับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ในที่เปิดเผย มีเหตุผลตามสมควร มีความเหมาะสม ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น และไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล บัตรสมาชิกเป็นต้น และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท
 4. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้หรือการสละเวลา โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งการกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยมิได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจ จะต้องกระทำในนามบริษัท และส่งมอบให้แก่องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ที่มีใบรับรองหรือสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น และจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. การสนับสนุนทางการเมือง บริษัท ไม่มีนโยบายในการให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท
 6. การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
 7. การไม่รับการสนับสนุนทางการเงินจากลูกค้า บริษัทไม่มีนโยบายรับการสนับสนุนด้านการเงินจากลูกค้าทุกรูปแบบในทุกกรณี
 8. การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกและจัดเก็บรายการด้านการเงินและบัญชี รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชีและตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
 9. ระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาและมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและการควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของบริษัท
 10. การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลคู่ค้า บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมระหว่างกันเท่านั้น
 11. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  ผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจจะส่อถึงการคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลากรของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ   สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของ กรรมการผู้จัดการ  ที่ [email protected]    

  แจ้งทางไปรษณีย์ถึง 

  กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด 

  1/5 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน 

  แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

  กรุงเทพฯ 10900 

 1. พนักงานต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น
 2. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือเป็นพยาน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น และไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานพนักงานคนดังกล่าว แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

RELATED ARTICLES