รีวิว Throughput ECB1200 ในโหมด 802.11ac
     จากที่เราได้นำเสนอการรีวิว Througput ของ EnGenius มาแล้วในบทความก่อน ทางทีม Engineerig ของ NVK ได้ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ECB1200 โดยการทดสอบนี้มุ่งไปที่เรื่องของประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลหรือ Throughput ในโหมดการทำงาน 802.11ac เป็นหลัก

ซึ่ง ECB1200 นั้นมีภาค RF แบบ 2T2R ซึ่งจะสามารถมี TX Rate สูงสุดที่ 867Mbps ในส่วนของ Client เราใช้ Device ที่รองรับ ac แบบ 1T1R (Samsung Galaxy A5), 2T2R (iPhone 6S) และ 3T3R (Macbook Pro) ซึ่งแต่ละตัวจะมี TX Rate สูงสุดที่ 433, 867 และ 1300 Mbps ตามลำดับ

โดยผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่า ECB1200 จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพเพียงใด โดยเราใช้ Software IXChariot ในการทดสอบ

CASE 1 : ECB1200 -> Samsung Galaxy A5

Test Report :

Result Thoughput : Average 100+ Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ Samsung Galaxy A5 สามารถคงความเร็วได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการทดสอบ ซึ่งผลทดสอบ อาจไม่สูงมากเป็นผลจากข้อจำกัดของ Client จะเห็นได้ชัดจากผลทดสอบกับอุปกรณ์อื่น

 

CASE 2 : ECB1200 -> iPhone 6S


Test Report :

Result Thoughput : Average 500+ Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ iPhone 6S ที่มีภาค RF แบบ 2T2R ซึ่งสามารถทำ Tx Rate สูงสุดที่ 867Mbps สามารถคงความเร็วได้เป็นอย่างดี ตลอดการทดสอบ

 

CASE 3 : ECB1200 -> Macbook Pro


Test Report :

Result Thoughput : Average 600+ Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ Macbook Pro ที่มีภาค RF แบบ 3T3R ซึ่งสามารถทำ Tx Rate สูงสุดที่ 867Mbps เมื่อเชื่อมต่อกับ ECB1200 (จะสามารถทำ Tx Rate ได้สูงกว่านี้ ถ้าใช้งานร่วมกับ EnGenius AP ที่มี 3T3R) สามารถคงความเร็วได้ดี ตลอดการทดสอบ เช่นเดียวกับการทดสอบ iPhone 6S

 

CASE 4 : Mixed Client Device

Test Report :

Result Thoughput : Average...

Note: เมื่อเราใช้ Device ที่มีภาค RF  ต่างกันมาอัดข้อมูลส่งพร้อมๆกันกันครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Macbook Pro ที่มี RF 3T3R สามารถทำงานได้สูงมากกว่า  iPhone 6S ที่มี RF 2T2R และ Samsung Galaxy A5 โดย Thougput รวมที่วิ่งผ่าน AP ก็ยังสามารถทำได้ดี และเมื่อรวม Througput Client Device ก็ได้ผลที่น่าพอใจเช่นกัน

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ECB1200 ตอบสนองต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในปัจจุบันทั้งภายในบ้านหรือองค์กร จะทำงานได้ดีขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION