คู่มือการใช้งาน iBSG 3.5 ฉบับสมบูรณ์

โพสเมื่อ 03/06/2017 15:18 | อัพเดท 26/06/2017 08:24

ในคู่มือนี้จะกล่าวถึงการใช้งานในส่วนของ Administrator management page

ซึ่งเมื่อทำการติดตั้ง software เสร็จแล้ว ให้ทำการค้นหาช่อง LAN ที่จ่าย IP DHCP เพื่อใช้ช่องทางนั้นเข้าไปทำการตั้งค่าและให้บริการแก่ผู้ใช้งานในระบบ

ในกรณีของ iBSG The Box (Hardware appliance) ให้ทำการต่อสาย LAN จากช่อง LAN (สีเหลือง) ได้ทันที

ค่า IP เริ่มต้นที่เครื่องลูกข่ายจะได้รับจากระบบ iBSG คือ

IP Address : 192.168.2.xxx
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.254

และสามารถเข้าถึงหน้า Administrator ผ่านทาง WAN โดยใช้ Public IP / DDNS หรือ iBSG member ได้เช่นกัน

 

Domain name เริ่มต้นของ iBSG คือ

http://192.168.2.254/manage

จะเข้าสู่หน้า Log-in ของผู้ดูแลระบบ

User/Password คือ admin/admin123

จะเข้าสู่หน้า Status>Overview ของระบบ

โดยในหัวข้อ Status จะมีหัวข้อย่อยดังนี้

User แสดงรายชื่อ User ที่ทำการ Log-in เข้าใช้งานในระบบในเวลาปัจจุบัน โดยสามารถทำการลบผู้ใช้ได้แบบชั่วคราว

PMS แสดงสถานะการใช้งานร่วมกับระบบ PMS ที่โรงแรมหรือผู้ให้บริการห้องเช่าใช้งานอยู่ โดยการตั้งค่าจะอยู่ในห้วข้อ Manage>API

Device แสดงสถานะอุปกรณ์ Network ที่เชื่อมต่อกับ iBSG โดยการตั้งค่าจะอยู่ในห้วข้อ Monitoring

Utilization แสดงสถานะของระบบ เช่น CPU load, Memory usage, DHCP leases, LAN, WAN, Session usage, Interface error statistic

Log แสดง log ของระบบ ผู้ใช้งาน โดยจะแสดงผลเพียง IP ของผู้ใช้งานและ Website ไม่ได้แสดงชื่อของ website ซึ่งสามารถ export session log ออกมาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้ หากมีการร้องขอ

 

การใช้งานในหัวข้อต่างๆ มีดังนี้

การตั้งค่า Policy และการเพิ่ม Account

การตั้งค่า Network เพื่อให้ iBSG ทำการเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ Network

การตั้งค่าและแก้ไขหน้า Log-in portal

การตั้งค่าให้อุปกรณ์สามารถผ่านระบบได้โดยไม่ต้อง log-in (Passthrough)

การตั้งค่าให้สามารถเข้าถึง Domain ภายนอกได้โดยไม่ต้อง log-in (Walled garden)

การตั้งระดับการเข้าถึงระบบ (Privileges) ของ admin ระดับต่างๆ

การตั้งค่าต่างๆ ในระบบ (System) เช่น

การแสดงผล

ระบบ AAA

การพิมพ์ Account

การ backup/restore configuration

การ backup/restore database

การสั่ง reboot/shutdown

การตั้งค่า Firewall เช่น การ block bit / P2P

การตรวจสอบ License

 

การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น

การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้งานระบบ

การวิเคราะห์ปัญหาทั่วไป

 

หัวข้อ Report>Usage>Summary

แสดงชื่อผู้ใช้งาน เวลาเข้า-ออกระบบ ปริมาณข้อมูลที่ใช้ผ่านระบบ

 

หัวข้อ Report>Usage>Detail

แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน เวลาเข้า-ออกระบบ IP ที่ได้ไป MAC Address ของอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เหตุผลที่ออกจากระบบ

Terminate cause เหตุผลที่ออกจากระบบ เพื่อใช้อ้างอิงว่าผู้ใช้งานออกหรือหลุดจากการเชื่อมต่อด้วยเหตุใด

user-request ผู้ใช้งานทำการ Logout ออกจากระบบเอง (โดยการพิมพ์ http://logout. ใน browser)

nas-request ใช้งานจนหมดเวลาที่กำหนดไว้ตาม Policy / Session timeout(หากมีการตั้งไว้) / มีการ Log-in ซ้อนใน User เดียวกัน(กรณี prepaid policy หรือไม่ได้ตั้ง Maximum login ไว้มากกว่า 1 ใน postpaid policy)

nas-reboot มีการสั่งให้ระบบ Reboot จึงทำให้ผู้ใช้งานขณะนั้นหลุดทั้งหมด

idle-timedout ไม่มีการใช้งานใดๆ จนครบกำหนด idle timeout (ค่าเบื้องต้นคือ 15 นาที)

admin-reset ผู้ดูแลระบบทำการลบผู้ใช้งานออกในหัวข้อ Status>User

Back to top^

 

หัวข้อ Manage>Policy

Identity หากตั้งเป็น Required ผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกรายละเอียดส่วนตัวเมื่อทำการ log-in account นั้นครั้งแรก

การตั้งค่า Policy เพื่อกำหนดเวลา ความเร็วในการใช้งานของผู้ใช้ระบบ มี 2 รูปแบบดังนี้

1. Prepaid

Datarate DN/UP ใช้กำหนดความเร็ว [DN=Download / UP=Upload] ซึ่งกำหนดได้มากสุดที่ 100000 kbps (100 Mbps)

Transfer quota ใช้กำหนดปริมาณข้อมูล หากถึงปริมาณที่กำหนด Account นั้นจะถูกตัดการใช้งานทันที

Daily/Weekly/Monthly usage time ใช้กำหนดปริมาณเวลาการใช้งานต่อวัน/สัปดาห์/เดือน

Usage time ใช้กำหนดปริมาณเวลาที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้

Valid period ใช้กำหนดขอบเขตผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ นับจากการ log-in ครั้งแรกของ Account นั้นๆ

Idle timeout ค่าเป็น 0 จะใช้ idle timeout ของ System

ตัวอย่างการตั้งค่า Usage time / Valid period

Usage time 1 day / Valid period 1 day = เมื่อ log-in เวลา 8.00 ของวันที่ 1 Account จะหมดอายุในเวลา 8.00 ของวันที่ 2 ทันที แม้ผู้ใช้จะยังใช้งาน usage time ไม่ครบ 24 ชั่วโมง [1 day] ก็ตาม (สิ้นสุดตาม Valid period)

Usage time 10 day / Valid period 30 day = หากเริ่ม log-in ในวันที่ 1 Account จะหมดอายุในวันที่ 31 ทันที แม้ผู้ใช้ใช้งานในเวลารวมไปเพียง 9 วัน (สิ้นสุดตาม Valid period) แต่หากใช้งานเวลารวมครบ 10 วัน ก็จะหมดอายุตาม usage time

 

2. Postpaid (แบบรายเดือน หรือใช้งานได้จนกว่าจะทำการลบหรือทำการ inactive account)

Datarate DN/UP ใช้กำหนดความเร็ว [DN=Download / UP=Upload] ซึ่งกำหนดได้มากสุดที่ 100000 kbps (100 Mbps)

Daily/Weekly/Monthly usage time ใช้กำหนดปริมาณเวลาการใช้งานต่อวัน/สัปดาห์/เดือน

Valid period ใช้กำหนดขอบเขตผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ นับจากการ log-in ครั้งแรกของ Account นั้นๆ (โดยทั่วไปในการตั้ง postpaid จะกำหนดค่าเป็น 0)

Idle timeout ค่าเป็น 0 จะใช้ idle timeout ของ System

 

หัวข้อ Manage>Account

การจัดการ Account มีรูปแบบการเพิ่มดังนี้

1. Add (เครื่องหมาย +) เพิ่ม account แบบรายบุคคล

Sold now จะเปลี่ยนเป็น Yes เมื่อผู้ใช้งานทำการ Log-in account นั้นครั้งแรก

State : Active ใช้งานได้ / Inactive ระงับการใช้งาน

Policy เลือก policy ที่ต้องการให้ใช้กับ account นี้

Login ชื่อของ account

Password รหัสผ่านของ account

MAC ใช้กำหนด MAC address ที่สามารถใช้ account นี้ได้

Datarate DN/UP ให้เลือก override หากต้องการกำหนดความเร็วให้ต่างจาก policy ที่เลือกไว้ [DN=Download / UP=Upload] ซึ่งกำหนดได้มากสุดที่ 100000 kbps (100 Mbps)

Maximum login ใช้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ account นี้ได้พร้อมกัน (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กับ postpaid policy เท่านั้น

Expire Date : ใช้กำหนดวันหมดอายุ (หากต้องการ)

 

2. Generate (เครื่องหมาย ++) เพิ่ม account แบบกลุ่ม

Sold now จะเปลี่ยนเป็น Yes เมื่อผู้ใช้งานทำการ Log-in account นั้นครั้งแรก

State : Active ใช้งานได้ / Inactive ระงับการใช้งาน

Policy เลือก policy ที่ต้องการให้ใช้กับ account กลุ่มนี้

Maximum login ใช้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ account นี้ได้พร้อมกัน (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กับ postpaid policy เท่านั้น

Count : จำนวน account ที่ต้องการเพิ่ม

Login Prefix : ใช้กำหนดคำนำหน้ากลุ่ม account ที่ต้องการเพิ่ม

Suffix Start : ใช้กำหนดตัวเลขเริ่มต้นที่ต้องการเพิ่ม เช่น ต้องการเพิ่ม 10 รายชื่อ แต่เลขเริ่มต้นกำหนดที่ 5 ระบบจะเพิ่มรายชื่อเป็น x05, x06, x07, …, x12, x13, x14 เป็นต้น

Password Length : ใช้กำหนดความยาวของรหัสผ่าน โดยเลือกที่ options เพื่อเลือกประเภทของรหัส เช่น อักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข เป็นต้น (ระบบจะไม่สุ่มตัว I i L l 1 O o 0 หรืออักษร/ตัวเลขที่คล้ายคลึงกันเป็นรหัสผ่าน เพื่อลดความสับสนในการอ่านรหัสของผู้ใช้งาน)

Expire Date : ใช้กำหนดวันหมดอายุ (หากต้องการ)

 

3. CSV import เพิ่ม account โดยใช้ไฟล์ CSV

Associated policy เลือก policy ที่ต้องการให้ใช้กับ account ในไฟล์ CSV นี้

CSV data file เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการทำการ Import

Skip first row เลือกไว้ หากต้องการตัดแถวแรก (บนสุด) ในไฟล์ CSV

Login column# กำหนดช่องที่ระบุชื่อ account

Password column# กำหนดช่องที่ระบุรหัสผ่าน

Maximum login ใช้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ account นี้ได้พร้อมกัน (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กับ postpaid policy เท่านั้น

* ไม่สามารถ import ชื่อภาษาไทยได้

Back to top^

 

หัวข้อ Manage>Portal

ใช้เพิ่ม/ลด/แก้ไข ไฟล์สำหรับหน้า Log-in, log-out, status ต่างๆ

โดยเป็นไฟล์มาตรฐาน HTML (ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ด้านการเขียน web สามารถนำไปดัดแปลงแก้ไขได้โดยอิสระ)

Portal source : Internal ใช้ไฟล์ในระบบ iBSG เป็น portal / External ใช้ portal จาก server ภายนอกเป็น Portal

ผู้ดูแลระบบสามารถกด Preview เพื่อดูการปรับแก้ที่เกิดขึ้นได้

Default URL หากเลือก force redirect จะเปิดหน้า website ที่ระบุไว้หลังจาก log-in สำเร็จ

User zone

Enabled เปิดการใช้งาน user zone

Allow history view ให้ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการเข้าใช้งานได้

Allow password change ให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน password ของ account ที่ใช้อยู่ได้

Portal file manager ใช้จัดการ เพิ่ม/ลบ/คัดลอก ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ portal

Back to top^

 

หัวข้อ Manage>Passthrough

State สถานะของรายการที่ระบุ

Disable ทำให้ไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้นกับรายการนี้

Enable ทำให้รายการนี้ สามารถออก Internet ได้อิสระโดยไม่ต้อง Log-in

Block ห้ามรายการนี้ออก Internet

MAC address กำหนด MAC ที่ต้องการ (สำคัญที่สุด)

IP address กำหนด IP ที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องใส่)

Description ระบุรายละเอียดของรายการ

* MAC ที่ enable อยู่ใน Passthrough จะไม่ถูกนับรวมใน concurrent license แต่ยังคงอยู่ใน Log
* ไม่สามารถกำหนดปริมาณเวลาและความเร็วในการใช้งานได้

Back to top^

 

หัวข้อ Manage>Walled Garden

ให้ผู้ใช้งานสามารถไปหน้า website ตามรายการที่ปรากฏได้โดยไม่ต้อง log-in เข้าระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถใส่ได้ทั้ง IP หรือ Domain name ของ website ที่ต้องการ

Back to top^

 

หัวข้อ Manage>API

สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการ integrate เข้ากับระบบ PMS ที่ใช้อยู่

Back to top^

 

หัวข้อ Monitoring>Group

ใช้สำหรับสร้างกลุ่มของการ Monitor อุปกรณ์ Network ที่เชื่อมต่อกับระบบ iBSG

หากอุปกรณ์มีน้อยหรือไม่ต้องการแบ่งกลุ่ม ให้ข้ามขั้นตอนไปที่หัวข้อ Device ได้ทันที

 

หัวข้อ Monitoring>Device

Group เลือกกลุ่มที่สร้างไว้ (ถ้าไม่ได้สร้างไว้ เลือกเป็น default)

Name ชื่ออุปกรณ์

IP Address กำหนด IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Monitor (สำคัญที่สุด)

MAC Address กำหนด MAC ที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องใส่)

Back to top^

 

หัวข้อ Network>Basic

เป็นส่วนของการตั้งค่าให้ iBSG สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถออก Internet ได้

WAN

Connection type เลือกวิธีการเชื่อมต่อ Internet

DHCP ให้ระบบรับ IP จาก Router (ไม่แนะนำให้ใช้)

Static ระบุ IP Address / Subnet mask / Gateway ในวง IP เดียวกับ Router

PPPoE กรณี Router เป็น Bridge mode

LAN

IP Address กำหนด IP ของ iBSG

Subnet mask กำหนด Subnet mask หรือ class ของ IP เพื่อกำหนดจำนวน host ที่สามารถใช้ได้ (255.255.255.0 = 254 host)

Alternate IP กำหนดวง IP ในการใช้ Monitor อุปกรณ์ Network แยกอิสระจากวง IP ของผู้ใช้บริการ

DHCP Server โดยปกติต้องเปิดใช้งาน

Start กำหนด IP เริ่มต้นที่จ่ายให้เครื่องลูกข่าย

End กำหนด IP สุดท้ายที่จ่ายให้เครื่องลูกข่าย

* จำนวน IP จะขึ้นอยู่กับ Subnet mask (host) ที่ระบุไว้

Lease Time กำหนดเวลาที่เครื่องลูกข่ายจะได้ IP ไปใช้ ค่าเริ่มต้นคือ 1440 นาที = 1 วัน

Miscellaneous

Mode ค่าเริ่มต้นคือ Gateway หากเชื่อมต่อกับ Router หรือ Firewall แนะนำให้ใช้เป็น Router mode

Back to top^

 

หัวข้อ Network>DDNS

ใช้ตั้งค่าการเข้าถึง iBSG จากภายนอกโดยใช้ DDNS ที่ต้องการ

Back to top^

 

หัวข้อ Network>Firewall

ใช้ตั้งค่า Firewall แบบพื้นฐาน

หากต้องการ block bittorrent ต่างๆ ให้เลือก Enabled ที่ P2P restriction

* ไม่รับรองการทำงานแบบ 100% เนื่องจากยังมี bittorrent บางประเภทที่หลุดรอดการ block ได้

 

หัวข้อ Network>Port Forwarding

ใช้ทำ port forward ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในระบบ iBSG ได้

 

หัวข้อ Network>Interface

ใช้สลับเปลี่ยน Interface ในกรณี Network interface card เสียหรือไม่เสถียร

Back to top^

 

หัวข้อ Admin>Group

สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงหัวข้อการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ iBSG (แยกจาก Admin user หลัก)

Name ชื่อกลุ่มของ admin

State : Active เปิดใช้งาน / Inactive ระงับการใช้งาน

Privilleges กำหนดการเข้าถึงหัวข้อต่างๆ ในระบบ

 

หัวข้อ Admin>Account

ใช้สร้างรายชื่อผู้ดูแลระบบย่อยตามที่สร้างไว้ใน admin group

Back to top^

 

หัวข้อ System>Appearance

ใช้กำหนดจำนวนการแสดงผลในแต่ละหัวข้อ

Back to top^

 

หัวข้อ System>AAA

Authentication source :

None ผู้ใช้งานทุกเครื่องสามารถออก Internet ได้โดยไม่ต้อง Log-in และไม่ถูกกำหนดความเร็วและปริมาณเวลาใช้งาน

Local ใช้การระบุสิทธิผ่านระบบ iBSG ตามปกติ

Radius ใช้การระบุสิทธิการออก Internet อ้างอิงจาก radius server (ตั้งค่าที่ System>Radius เพิ่มเติม)

Force-Relogin กรณีมีการ login ซ้ำใน account เดียวกัน ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานที่ login ก่อนหน้าต้องหลุดออกจากระบบ

Idle timeout ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานจะหลุดออกจากระบบหากไม่มีการใช้งานใดๆ อีก (สูงสุด 10080 นาที = 7 วัน)

* ผลกระทบจากการตั้ง idle timeout สูงมากๆ อาจจะส่งผลถึงจำนวน concurrent เต็มเร็วกว่าที่ควร และอาจส่งผลต่อ DHCP pool ด้วย แนะนำให้ตั้งค่าสอดคล้องกับ DHCP lease time

Session timeout ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องหลุดออกจากระบบหลังจาก log-in แม้จะยังมีการใช้งานอยู่ก็ตาม (ค่าปกติคือ 0)

Back to top^

 

หัวข้อ System>Printing

Paper type ชนิด ขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์คูปอง

Column จำนวน Account ที่จะพิมพ์ในแถวแนวตั้ง (บนขนาด A4)

Title text ข้อความหัวคูปอง

Footer text ข้อความท้ายคูปอง

สามารถกดดู Preview ที่แก้ไขได้

สามารถเพิ่มภาพ Background ของคูปองได้ (กรณีเลือกชนิดกระดาษแบบมี Background)

Back to top^

 

หัวข้อ System>Configuration

ใช้ทำการ Backup/Restore ไฟล์ Configuration

Back to top^

 

หัวข้อ System>Database

ใช้ทำการ Backup/Restore ไฟล์ Database ฐานข้อมูลผู้ใช้งานของระบบ

Back to top^

 

หัวข้อ System>Maintenance

ใช้สั่ง Reboot/Shutdown หรือตั้งเวลาให้ Reboot ได้

Back to top^

 

หัวข้อ Diagnostic

ARP แสดง MAC address ที่เชื่อมต่อกับระบบ

DHCP แสดง IP ของเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบ โดยสามารถดูจำนวนรวมได้ที่รายการสุดท้าย

Ping ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ หรือใช้ตรวจสอบว่า iBSG สามารถออก Internet ได้ตามปกติหรือไม่
เช่น หาก Ping IP 8.8.8.8 ได้ แต่ไม่สามารถ Ping google.com ได้ ให้ตรวจสอบ DNS ในหัวข้อ Network>Basic เป็นต้น

Trace ใช้ตรวจสอบเส้นทางการใช้งาน Internet ซึ่งสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า website ใดช้า website ใดเร็ว

Back to top^

 

หัวข้อ Help>License

iBSG_Help

Renew ใช้ในกรณี iBSG ที่ได้ทำการ Activated ไปแล้ว แต่กลับแจ้ง Expired

Request key ใช้ในการ Activate license ใน iBSG member

Back to top^

 

การวิเคราะห์ปัญหาทั่วไป

อาการ สาเหตุ การแก้ไข
เครื่อง Server ไม่ทำงาน ไม่จ่าย IP

Hardware เสีย

Harddisk เสีย

LAN card เสีย

เปลี่ยน Hardware

เปลี่ยน Harddisk

เปลี่ยน LAN card

WAN หรือ LAN ใน Status>Overview แจ้ง Error! LAN card เสีย เปลี่ยน LAN card
WAN หรือ LAN ใน Status>Overview แจ้ง Disconnect

สาย LAN มีปัญหา

LAN card เสีย

เปลี่ยนสาย LAN

เปลี่ยน LAN card

ลูกข่ายบางเครื่องไม่ได้รับ IP

DHCP เต็ม

เกิด Broadcast strom ในระบบ

แก้ไข Subnet mask / DHCP ให้จ่าย IP ได้มากขึ้น

ใช้อุปกรณ์ Network ที่ทำ Isolate ได้

ขึ้นเตือน Maximum concurrent reached!

ลูกข่ายได้ IP แต่ไม่ขึ้นหน้า Log-in

Server ออก Internet ไม่ได้

ยังไม่ได้ทำการ Activate

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet

ตรวจสอบ DNS

ต้องทำการ Activate เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

ได้ IP ขึ้นหน้า Log-in แต่ใช้งานช้า

LAN card มีปัญหา

ระบบภายในมีปัญหา

ทดสอบโดยการต่อ LAN จาก Server ตรงเข้าคอมพิวเตอร์

หากปกติ ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย

หากยังช้าอยู่ ตรวจสอบ LAN card

ลูกข่ายหลุดจากการใช้ Internet
ขึ้นหน้า Log-in ใหม่บ่อยครั้ง

ใช้ Account แบบ Prepaid
หรือ Postpaid 1 login

Prepaid ใช้ได้เพียง 1 login เท่านั้น

Postpaid หากต้องการใช้มากกว่า 1 user ต่อ 1 account

ตรวจสอบสาเหตุการหลุดที่ Report>Detail

     
 Server แจ้ง expired

 Server ออก Internet ไม่ได้

หมดอายุ Demo

 

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet

ตรวจสอบ DNS

กด Renew ใน Help>License

Reboot server

ลง Demo ใหม่หรือ Activate

Back to top^


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS