ขั้นตอนการ Forward Port เพื่อใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิดจากภายนอก

1. ให้ทำการตรวจสอบ Port ของ NVR3 Server หรือ ENR ของระบบกล้องวงจรปิดว่าเป็น Port ใด

คลิกขวาที่รูปจอที่มีฟันเฟือง > Administrator Tool

ตรวจสอบว่าเป็น Port อะไรของ Server

2. ให้ทำการสมัคร DDNS ตามที่ Router มีให้บริการอยู่ (ขึน้ อยู่แต่ละ Router) เช่น DHS, Dyndns, zoneedit เป็น
ต้น

3. ให้ทำการตัง้ ค่า DDNS ตามที่ได้สมัครสมาชิกไว้ขึน้ อยู่กับผู้ให้บริการ ข้างต้น

ตัวอย่าง เราทำการ ตัง้ ค่า DDNS ของผู้ให้บริการ dyndns.org ให้เราทำการใส่ Host Name ตามที่กำหนดไว้กับผู้ให้บริการ และ กรอก Username และ Password ลงบน Router

4. ให้ทำการตัง้ ค่าการ Forward Port ลงบน Router (ขึน้ อยู่กับอุปกรณ์ Router) ดังภาพ

ตัวอย่าง ขึน้ อยู่กับ Router ของแต่ละยี่ห้อ โดยกำหนด Description และกำหนด IP ของ CCTV Server อยู่ กำหนด Potocal และใส่ Local Port และ Public Port ของ Software ACTi และ Add ตามตัวอย่างด้านล่าง

5. ให้ทำการ ทดสอบโดยการ Run จาก Internet Explorer โดยการทดสอบจากภายนอกของเครือข่าย

ตัวอย่าง พิมพ์ http://acticctv.dyndns.org:82 จากเครือข่ายภายนอก


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION