การตั้งค่า Guest Network บน Neutron Series

   Guest Network บน Neutron Series จะเป็นการสร้าง Guest Hotspot โดยที่จะแสดง Portal หน้าจอการเชื่อมต่อ เพื่อภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หรือ หน่วยงานนั้นได้ โดยการเชื่อมต่อนั้น จะแสดง SSID สำหรับ Guest โดยเฉพาะ พร้อมกับความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โดย Guest จะไม่สามารถเข้ามาในระบบของเราได้อย่างแน่นอน เปรียบเสมือนมี Authen เล็กๆกรอกผู้ใช้งานที่ไม่ใช่คนในองกรค์ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ไม่ยากเช่นกัน

   ยกตัวอย่างดังภาพ โดยมีการแบ่ง Network เป็น 2 Network โดยใช้ Neutron Series เป็นตัวจัดการ โดยวง Network Guest ให้อยู่ในวง Network 192.168.100.0/24 ส่วนวง Network ภายในองค์กรเป็น 10.0.1.0/24 เช่นกัน วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

   ให้เราทำการ Login ไปที่ Switch Controller Neutron Series ที่ใช้งานใน Network ที่เราทำการเพิ่ม Aeccess Point ลงไปใน Controller เรียบร้อยแล้ว (หากยังไม่ได้เพิ่ม Access Point ให้ทำการเพิ่มตามลิงค์นี้)

ไปที่ AP Group > Advance Setting 

ให้เราทำการตั้งค่าที่หัวข้อ Guest Network และ Captive Portal

   ให้ทำการตั้งค่า SSID ในส่วนของหัวข้อ Guest Network โดยตั้งค่าทั้ง 2.4GHz และ 5 GHz เป็น ชื่อเดียวกัน โดยตั้งค่า รหัสผ่านเป็นตัวเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

ส่วนในหัวข้อ Captive Portal Setting ให้ทำการ Enable 

ไปตั้งค่าในส่วนของ Hotspot Service > Captive Portal 

ในหัวข้อ Login Type

- Splash & go (no authntication) : คือ เมื่อเชื่อมต่อ Wifi ใช้งานแล้ว ให้ทำการคลิก Process ถัดไป และจะเข้าใช้งานระบบได้ทันที

- Local User DB : คือ การกำหนด Username / Password ไว้ โดยใช้ข้อมูลจาก Switch Controller นี้

- External RADIUS Server : คือ การใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน จาก Radius server ภายนอก Switch Controller 

 

ในหัวข้อ Login Page

- Local web page : คือ การใช้ Local Web page ภายใน Switch Controller นี้เป็นตัวแสดงหน้าเพจ ก่อนเพื่อเข้าใช้งาน Internet

- Logo image : สามารถใส่รูปได้ (ขนาด 200x100 ในรูปแบบ PNG,JPEG และ GIF)

- Message : สามารถกำหนดข้อความประชาสัมพันธ์ ได้

- Enable Term of Use : แจ้งเงื่อนไขการใช้งานระบบ

- Redirect users to external URL : คือการใช้ Username จากภายนอก

ในหัวข้อ Redirect Behavior 

- Redirect to the URL that the user ws trying to visit : หลังจาก Login แล้ว จะทำให้แสดง Web page ของ user ที่ใช้งาน

- Redirect to a different URL : หลังจากที่ Login ใช้งานแล้ว ให้แสดง Website ไหน อาจจะเป็น Facebook หรือ website ของ องค์กรก็ได้

ในหัวข้อ User Session

- Enabel Session Timeout (minutes) : ให้ทำการตัด Session เมื่อทำการใช้งานไปแล้วกี่นาที

- Enable Idle Timeout : (minutes) : ให้ทำการตัด Session เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลากี่นาที

ตัวอย่างการใช้งานโดยใช้ Splash & go (authentication)

ตัวอย่างการใช้ Local User DB

ในหัวข้อ Local User DB ส่วนนี้ จะต้องทำการสร้าง Guest Account ไว้ใน Switch Controller ไว้ด้วย ให้ทำการตั้งค่าที่ Hotspot Service > Guest Account

จากตัวอย่าง คือการกำหนดให้เป็น Local User DB และ กำหนด Redirect Behavior แบบ Redirect to a different URL

 

เพียงเท่านี้ ก็จะได้ Guest Network ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION